نکات مهم مخابراتى

نكاتى درباره پيام كوتاه و كيفيت خدمات شركت هاى مخابراتى ايران

  

اين خدمت در حال حاضر و در ايران داراى تعريف و توافقى از حداقلى از كيفيت نبوده و متاسفانه تعهدى از جانب شركت هاى مخابراتى به مشترى داده نمى شود . تجربيات گذشته بانك ها و مردم حاكى از تغيير در پايداري ، تداوم خدمات و سرعت ارسال به مقصد بوده است . اين خدمت در زمان هاى مختلف و شرايط گوناگون در ايران دچار مشكلاتى مى شود كه پاره اى از آنها براى اطلاع مشتريان محترم ذكر مى شود تا اگر مشكلى در دريافت خدمات بروز كرد تحليل و تشخيص آن آسانتر گردد .

 
   1- در روزهاى عيد و مواقعى كه تعداد زيادى پيام معمولى توسط مردم ارسال مى شود ، ارسال پيام توسط مشترى محترم به بانك و از بانك به مشترى با تاخير زياد انجام مى شود و احتمال دارد كه نتوان خدمت مورد نظر را استفاده كرد .

2- به علت شلوغى بعضى از منطقه هاى مسكونى در ساعاتى از روز يا روزهايى از سال ، ارسال پيام از ابتدا ممكن نمى گردد و اگر ارسال شد با تاخير زياد به بانك مى رسد و بانك در اين زمان است كه اقدام به ارسال جواب مى کند .

3- بعضى از مناطق تحت پوشش مخابراتى ، به علت تراكم مصرف كننده يا پوشش ناكامل مخابراتى ، هميشه مشكل دارند و حتى برقرارى تماس صوتى نيز به سختى صورت مى گيرد . ممكن است اپراتورى بهتر يا بدتر از ديگرى ارائه خدمت نمايد .

4- كيفيت خدمات در تمام مناطق ايران يكسان نيست زمان هايى است كه شركت هاى مخابراتى در مناطقى اين خدمت را بهتر از مناطق ديگر ارايه مي كنند .

5- زمانى در منطقه ايى خدمت بطور معمول و خوب ارايه مي شود و ممكن است در زمانى دچار مشكل شود و بعد از رفع مشكل ، مجدد به صورت عادى برقرار شود .